§1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://www.pro-link.pl .
 2. Przemysław Kempczyński Pro-Link z siedzibą przy ul. Urodzajna 6, 85-415 Bydgoszcz, NIP: 874-161-39-06; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.
 3. Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług Pro-Link, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa – usługa Pro-Link na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie https://www.pro-link.pl .
 5. Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Operatora https://www.pro-link.pl szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.
 6. Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.
 7. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 8. Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Strefa Klienta – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Operatora https://www.pro-link.pl .

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę Pro-Link, opublikowanych na stronie Pro-Link. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 25.05.2018 r.
 2. Wykupienie usługi oferowanej przez Pro-Link oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.
 4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Pro-Link.
 5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez Pro-Link.
 6. Pro-Link zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 7. Pro-Link zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 8. Abonent rejestrując się na Pro-Link wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Pro-Link wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy Pro-Link.
 9. Zarejestrowanie się w panelu klienta Pro-Link oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres email) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez Pro-Link i jej partnerów.
 10. Pro-Link ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług Pro-Link w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług Pro-Link,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Pro-Link
 11. Pro-Link na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

§3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w Strefie Klienta Pro-Link .Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Abonent akceptuje regulamin Pro-Link.
 2. Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta.
 3. Po wykonaniu usługi Pro-Link przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie składania zamówienia na usługę.
 4. Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.
 5. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę;
  • Pro-Link uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Pro-Link na rzecz innych Abonentów;
  • uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Pro-Link na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Pro-Link;
  • Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 pkt 9;
  • z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.

§4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE.

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych abonentów nadmierne przeciążanie serwerów.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
 9. Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:
  • naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;
  • prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);
  • popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  • naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;
  • innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

§5. PŁATNOŚCI.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez Pro-Link pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.
 2. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30dni).
 3. Jeżeli Abonent nie poinformuje Pro-Link co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, Pro-Link wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 4. Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi.
 5. Pro-Link zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 7dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez Pro-Link jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.
 7. Pro-Link przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności.
 8. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony Pro-Link.
 9. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie 7dni od otrzymania płatności przez Pro-Link.
 10. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania Pro-Link.

§6. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.

 1. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Pro-Link nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 2. Pro-Link poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis § 5 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Pro-Link ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.
 5. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez abonenta, Pro-Link wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, Pro-Link ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej na adres siedziby Pro-Link.
 2. Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy Pro-Link, które są realizowane automatycznie, np. hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w Pro-Link, Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Pro-Link dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99% w skali roku), Pro-Link zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy Pro-Link lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między Pro-Link a Abonentem.
 3. Wszystkie usługi oferowane przez Pro-Link powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Pro-Link nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w Pro-Link usługi, bez poinformowania Pro-Link o tym fakcie, jest zabronione.
 7. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych.
 8. Pro-Link nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Pro-Link.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. Pro-Link nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. Pro-Link nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
 12. Pro-Link dostarcza usługi hostingowe jak np. domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 13. Pro-Link zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 14. Pro-Link nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 15. Pro-Link nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
 16. Pro-Link nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Pro-Link, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§9. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.

 1. Pro-Link wykonuje kopie kont hostingu www co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się oraz za prawidłowe zapisanie się skopiowanych danych (wyjątkiem są usługi objęte dodatkowymi umowami i usługami backupów ustalone między Abonentem i Pro-Link).
 2. W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko Pro-Link.
 3. Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

§10. POMOC TECHNICZNA.

 1. Pro-Link gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w Pro-Link
 2. Pro-Link gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w Pro-Link i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent musi wiadomość z adresu email zarejestrowanego wraz z usługą lub dopuszczonego do kontaktu z Pro-Link.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§11. REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu Pro-Link i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Pro-Link, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email biuro@pro-link.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. Pro-Link rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pro-Link zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
 2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Pro-Link
 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Abonentowi na adres e-mail.
 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 24 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.
 5. Pro-Link uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 4 powyżej.
 6. Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Pro-Link stosuje się prawo polskie.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują Regulamin sieci Pro-Link, oraz przepisy prawa.
Zamów wycenę
Polityka prywatności | Regulamin
Pro-link 2005-2020