WCAG 2.1 Dostępność cyfrowa

Ustawa o dostępności cyfrowej WCAG

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku weszła w życie 23 maja 2019 roku. Nakłada ona zatem obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez wszystkich już istniejących stron internetowych ale i tych które powstają jak również aplikacji mobilnych potocznie nazwany WCAG 2.1.

Kto musi dostosować stronę internetową do standardów WCAG 2.1?

Jak podaje serwis https://www.gov.pl ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy podmiotów publicznych, takich jak (WCAG 2.1):

• jednostki sektora finansów publicznych,
• państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
• osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
• finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
• posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
• nadzorują organ zarządzający, lub
• mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
• związki tych podmiotów,
• organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Do kiedy muszę wdrożyć WCAG?

Termin ostatecznego dostosowania stron internetowych do dostępności cyfrowej podmiotów publicznych minął 23 września 2020r.

Wszystkie aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo od 23 września 2021r.

Co to jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych jest z myślą o osobach z słabowidzących, słabosłyszących ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Ma ona zatem umożliwić korzystanie z serwisów internetowych i rozwiązań mobilnych jak największej grupie użytkowników z niepełnosprawnościami.

Dostępność cyfrowa WCAG uwzględnia potrzeby osób, które wykorzystują technologie wspomagające, na przykład wykorzystanie rozwiązania kontrastu treści na serwisie internetowym do tła wspomaga odczytywanie tekstu przez osoby słabowidzące, ale również starsze czy korzystające z urządzeń mobilnych. Transkrypcja filmików zamieszczonych na serwisach online’owych pomaga osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym.

Nowa ustawa wprowadza kary za niedostosowanie treści do WCAG, określone zostały również procedury weryfikujące czy wypełniono obowiązek spoczywający na jednostkach publicznych – między innymi opierające się o publikowanie deklaracji dostępności, prowadzenie przez Ministerstwo Cyfryzacji wykazu stron podmiotów publicznych i monitorowanie zapewnienia dostępności cyfrowej.
Art. 15. Minister właściwy do spraw informatyzacji na podstawie wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4, oraz w oparciu o metodykę monitorowania określoną w decyzji wykonawczej 2018/1524 wybiera strony internetowe oraz aplikacje mobilne, które będą podlegały monitorowaniu zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Art. 19. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:
1. w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
2. nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5;
3. nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.
5. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:
1. pkt 1, wynosi do 10 000 zł;
2. pkt 2 i 3, wynosi do 5000 zł.

Weryfikacja WCAG

Jak sprawdzić czy strona internetowa jest dostępna? Jeśli szukasz szczegółowych informacji na ten temat, bądź porad czy dobrych praktyk – Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło stronę internetową dedykowaną dostępności cyfrowej.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem audyt dostępności cyfrowej zapraszamy do składania zapytań.
Zamów wycenę
Polityka prywatności | Regulamin
Pro-link 2005-2020